Vedtægter

VEDTÆGTER STUBBEKØBING RIDEKLUB

§1

Klubbens navn er Stubbekøbing Rideklub (STBR) og klubbens hjemsted er Guldborgsund kommune.

§2

Klubbens formål er, gennem undervisning, arrangementer og klubmøder, at fremme hestesporten og medvirke til godt kammeratskab og ”horsemanship” blandt medlemmerne.

§3

Klubben er medlem af Dansk RideForbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4

I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer. Unge mennesker kan være juniormedlemmer indtil udgangen af det år, de fylder 18 år. Juniorer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ved generalforsamlingen ikke stemmeret i anliggender, der har økonomiske konsekvenser for klubben. Passive medlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter, men må kun deltage i klubkonkurrencer, der udtrykkeligt er åbne for passive. Passive medlemmer kan ikke starte for STBR ved stævner, hvori der deltager andre rideklubber. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelse og udvalg. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom er modtaget af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.

§5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§6

A)  Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra STBR er inhabil.

B) I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for dansk rideforbunds amatør- og ordensudvalg inden 4 uger.

C) I det af §6 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-forbund (eksklusion).

§7

Medlemskontingentet fastlægges af bestyrelsen forud for et år ad gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling i det foregående år til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. februar. Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet senest 1 måned efter forfaldsdag, mister deres stemmeret på generalforsamlingen indtil kontingentet er betalt, og bestyrelsen kan bestemme, at også øvrige medlemsrettigheder ophører. Vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Nye medlemmer, der indmeldes efter 1. juli, betaler kun halvt kontingent i det pågældende år. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På den ordinære generalforsamling vælges efter tur 2 medlemmer. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen. Til bestyrelsen kan kun vælges amatører, der er fyldt 18 år. I bestyrelsen kan ikke vælges:

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den skønner nødvendig. Udvalgene kan supplere sig selv ved afgang i årets løb.

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og i øvrigt efter behov på forlangende af mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må flertallet af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. I bestyrelsen træder næstformanden i tilfælde af formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne.

§10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndigede til sammen at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse samt pantsætning og overgang til selvejende institution som er en følge af generalforsamlings beslutning, truffet herom, ligesom formand og kasserer til sammen er bemyndigede til at underskrive dokumenter om investeringer/indkøb i rideklubben som bestyrelsen beslutter. Der kan ikke meddeles eneprokura.

§11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal annonceres i den lokale avis samt sættes op på opslagstavlen på Nordfalsters Ridecenter med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen v/formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent. Stemmeret har dog kun personer, der har været medlemmer i mindst 3 måneder. Juniorer har ikke stemmeret i økonomiske anliggender. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Godkendelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen + 1 eller 2 suppleanter.
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens evt. faste ejendomme, overgang til selvejende institution m.v. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal og øvrige beslutninger tages ved simpelt flertal, jfr. dog §14. Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, jfr. dog §6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer, og enhver lovændring indberettes til Dansk Ride Forbund. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§12

Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12. Regnskabet afsluttes den 31/12 og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af to på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

§13

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden. Der regnes med det sidst til Dansk Ride Forbund opgivne medlemstal ved beregningen. I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse inden 3 uger efter begæringens modtagelse.

§14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages endeligt ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal efter klubbens opløsning tilfalde ridesportslige aktiviteter.

Senest ændret på Ekstraordinær Generalforsamling den 27/3 2018 og
2. ekstraordinære Generalforsamling den 24/4-2018.

Vores sponsorer